Garantiitingimused

Kõikidele Profiasitek OÜ poolt Eestisse toodud uutele profiseadmetele kehtib garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve/saateleht/paigaldusleht), välja arvatud juhtudel kui Ostu-Müügi lepingus on kokku lepitud teisiti . Vahetult enne garantiiaja lõppu remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31 päeva.
Garantiiaeg kasutatud seadmetele on üks kuni kolm (1-3) kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve/saateleht/paigaldusleht), välja arvatud juhtudel kui Ostu-Müügilepingus on kokku lepitud teisiti.

 

Garantiiremondi sisuks on:

 • Toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
 • Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud, eeldusel, et kauba eest on täies mahus tasutud.
 • Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui valmistajatehase poolt ette nähtud, tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Profiasitek OÜ esindajaga eraldi leping.

 

Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.

 

Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

 

 • transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
 • toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
 • kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
 • vee kvaliteedist tingitud kahjustused veepehmendaja puudumisel/ebapiisaval regenereerimisel;
 • garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
  (Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike, tulekahju, putukatest/närilistest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
  mõjurid);
 • kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
 • kliendist tingitud paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
 • integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist erimööbli sees;

 

Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:

 

 • lõikekettad, tihendid, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan.- ning plastmassosad (nupud, kangid jms.);

 

Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.

 

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale.

 

Vajalik on teatada:

 • toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas arvel ja/või toote andmeplaadil);
 • kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;

 

Suuremõõtmeliste raskete ja tehniliselt keerukamate  seadmete garantiiremont toimub võimalusel kliendi juures. Seadme ekspertiisi puhul  väiksemad seadmed toimetab klient garantiiremondiks omal kulul Profiastek OÜ-sse või viimase poolt volitatud hooldusfirmasse prandamiseks. Suuremõõtmeliste ja tehniliselt keerukamate seadmete puhul tuleb seadmete transport ja lahtiühendamine eelnevalt kooskõlastada Profiasitek OÜ-ga. Tehniku kohapeale saabudes peab olema ettevalmistatud tehniku vaba ligipääs seadmetele. Parandatud seadmetele tuleb järele klient või need toimetatakse kliendile tagasi tema kulul.

 

Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote tööseisak ületab 7 tööpäeva on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt seisakule täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui 3 kuu võrra.

 

Garantiiremont on kliendile tasuta ja toimub normaalse tööaja (E-R 9.00-17.00) raames. Kui klient soovib garantiiremonti tellida väljaspool normaalaega, tuleb kliendil tasuda väljaspool normaalaega teostatud töö ja normaalajal teostatud töö hinnavahe hinnakirja alusel. Garantiiremont eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse Profiasitek OÜ hoolduse spetsialist.

 

KAUBA TAGASTAMINE

 

Kauba tagastus on aktsepteeritav eeldusel, et tarne ei vasta tellimusele või kaup on vigastatud ja pretensioon on esitatud 7 päeva jooksul kauba tõendatud vastuvõtmisest.
Tagastamine tuleb alati eelnevalt kooskõlastada Profiasitek OÜ esindajaga. Standardtoote tagastamisel, kui see ei ole põhjustatud müüja veast, tagastatakse ostusummast maksimaalselt 75%. Mõõdutellimusel- ja spetsiaaltoodetel ei ole tagastamisõigust.